ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1. Warehouse Manager

ความรับผิดชอบ

 • - วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ
 • - ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า – เบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินให้มีความถูกต้องและเป็นระบบ รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป
 • - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการรายงานปริมาณพื้นที่จัดเก็บคงเหลือ รวมถึงแจ้งเตือนในกรณีที่พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ
 • - กำกับการดูแลและบริหารงานจัดส่ง (Outsource) ทั้งในส่วนของการวางแผนการจัดส่ง การคัดเลือกบริษัทขนส่ง และการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่เกิดขึ้น
 • - ประเมินผลผู้รับเหมาขนส่ง พร้อมแนะนำการแก้ไข พัฒนา หรือนำข้อมูลไปพิจารณาการต่อสัญญา
 • - กำกับดูแล และแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน
 • - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร
 • - วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีดูแล และควบคุมร้านค้า, สินค้า และพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้

คุณสมบัติ

 • - ไม่จำกัดเพศ
 • - อายุระหว่าง 30 – 40 ปี
 • - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (สาขาLogistic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • - ผ่านการบริหารคลังสินค้าจากธุรกิจ Retail Business (ธุรกิจค้าปลีก)ที่มีสาขามากกว่า 200 สาขา
 • - ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานคลังสินค้า และจัดส่ง (DC) จากธุรกิจ Retail Business (ธุรกิจค้าปลีก)ที่มีสาขามากกว่า 200 สาขาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • - มีความรู้ทางด้านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และ ระบบการจัดเก็บ จัดส่งสินค้า (DC) จากธุรกิจ Retail Business (ธุรกิจค้าปลีก)ที่มีสาขามากกว่า 200 สาขา
 • - มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมการบริหารจัดสต็อก

 

2. Area Manager

ความรับผิดชอบ

 • - กำกับดูแลการบริหารและควบคุมแนวทางการขายสินค้าและบริการ
 • - ประมาณการยอดขาย เพื่อนำมากำหนดเป้ายอดขาย รวมถึงแบ่งเป้าหมายการขายของแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนติดตามผลการขาย
 • - ควบคุมและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด วิเคราะห์ข้อมูลของตลาดและคู่แข่งขัน เพื่อพัฒนาและขยายฐานลูกค้า 
 • - กำกับดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • - พัฒนาระบบการปฏิบัติการรวมถึงกระบวนการในการทำงานของหน้าร้านและสาขา
 • - ควบคุมดูแลภาพลักษณ์ การจัดตกแต่ง ของหน้าร้านและสาขา
 • - การบริหารบุคลากรในทีมงาน
 • - บริหารงบประมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขา
 • - วางแผนป้องกันการสูญหายของสินค้าและความเสียหายอื่นๆ
 • - ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
 • - สนับสนุนการทำงานรวมถึงให้คำปรึกษา และควบคุมการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับทีมงาน
 • - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆในองค์กรรับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้

คุณสมบัติ

 • - ไม่จำกัดเพศ
 • - อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, ขาย, บริหารธุรกิจ (ค้าปลีก)
 • - มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหาร การจัดการค้าปลีก (Retail) ไม่ต่ำกว่า 4-5 ปี
 • - มีประสบการณ์การทำงานในระดับบริหาร และการจัดการมาไม่ต่ำกว่า 4-5 ปี
 • - มีรถยนต์เป็นของตนเอง

 

3. เจ้าหน้าที่บัญชี

ความรับผิดชอบ

 • - จัดทำรายงานบัญชี และภาษีอากร บันทึกบัญชีด้านรับ และจ่ายในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานบัญชี และดำเนินการเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด
 • - ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร จำนวนเงิน และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อลงบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง
 • - มีความรู้ความสามารถด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี (Sage Accpac ) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเป็น Admin ในการดูแลระบบโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี และดึงรายงานจากโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหารได้ 
 • - บันทึกบัญชี ตั้งหนี้ ปิดบัญชี และตรวจสอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
 • - ตรวจสอบ และจัดทำรายงานทางด้านการบันทึกบัญชีด้านรับ และจ่ายได้อย่างถูกต้อง เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
 • - ชี้แจ้ง ให้ข้อมูล หรือประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงานด้วยความเป็นมิตร
 • - เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • - เพศหญิง
 • - อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 • - วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. – ปริญญาตรี (สาขาการบัญชีเท่านั้น)
 • - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้ในระดับดี (โดยเฉพาะ Excel)
 • - มีความละเอียดรอบครอบ, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน, มีความซื่อสัตย์
 • - มีประสบการณ์ด้านบัญชี-ภาษีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4. ผู้จัดการสาขา

ความรับผิดชอบ

 • - ดูแล และควบคุมร้านค้า, สินค้า และพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้
 • - รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้
 • - ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน
 • - เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ Lotus

คุณสมบัติ

 • - ไม่จำกัดเพศ
 • - อายุระหว่าง 24 – 30 ปี
 • - วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 – ปริญญาตรี
 • - มีประสบการณ์งานด้านผู้จัดการสาขาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • - สามารถปฏิบัติงานตามเวลาเปิด - ปิดห้างได้ และปฎิบัติงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ได้
 • - สามารถใช้ Computer ในงานขายได้
 • - สามารถหาผู้ค้ำประกันการทำงานได้

 

5. พนักงานสาขา

ความรับผิดชอบ

 • - ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า
 • - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี
 • - รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้
 • - ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน
 • - ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ Lotus

คุณสมบัติ

 • - ไม่จำกัดเพศ
 • - อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
 • - วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 – ปริญญาตรี
 • - มีทักษะ ความสามารถในการสื่อสาร และนำเสนอขายได้
 • - สามารถปฏิบัติงานตามเวลาเปิด - ปิดห้างได้ และปฎิบัติงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ได้
 • - สามารถใช้ Computer ในงานขายได้
 • - สามารถหาผู้ค้ำประกันการทำงานได้

The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

 • Components

  Component ImageComponents are larger extensions that produce the major content for your site. Each component has one or more "views" that control how content is displayed. In the Joomla administrator there are additional extensions such as Menus, Redirection, and the extension managers.

 • Modules

  Media ImageModules are small blocks of content that can be displayed in positions on a web page. The menus on this site are displayed in modules. The core of Joomla! includes 24 separate modules ranging from login to search to random images. Each module has a name that starts mod_ but when it displays it has a title. In the descriptions in this section, the titles are the same as the names.

 • Templates

  Media ImageTemplates give your site its look and feel. They determine layout, colours, typefaces, graphics and other aspects of design that make your site unique. Your installation of Joomla comes prepackaged with three front end templates and two backend templates. Help

 • Languages

  Languages ImageJoomla! installs in English, but translations of the interfaces, sample data and help screens are available in dozens of languages. Help

  Translation information

  If there is no language pack available for your language, instructions are available for creating your own translation, which you can also contribute to the community by starting a translation team to create an accredited translation. 

  Translations of the interfaces are installed using the extensions manager in the site administrator and then managed using the language manager.

  If you have two or more languages installed you may enable the language switcher plugin and module. They should always be used together. If you create multilingual content and mark your content, menu items or modules as being in specific languages and follow the complete instructions your users will be able to select a specific content language using the module. By default both the plugin and module are disabled.

  Joomla 2.5 installs with a language override manager that allows you to change the specific words (such as Edit or Search) used in the Joomla application.

  There are a number of extensions that can help you manage translations of content available in the Joomla! Extensions Directory.

 • Plugins

  Plugin ImagePlugins are small task oriented extensions that enhance the Joomla! framework. Some are associated with particular extensions and others, such as editors, are used across all of Joomla. Most beginning users do not need to change any of the plugins that install with Joomla. Help

About us

บริษัท DNA2002 จำกัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทจัดจำหน่าย CD, VCD, MP3, DVD, Blu-Ray ภาพยนตร์และเพลง มีสาขากว่า 400 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์ DNA รวมถึงร้านร่วมบริการและใน Lotus Express อีกกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานที่มีคุณภาพกว่า 800 ชีวิต และพร้อมที่จะเป็นผู้นำทางการตลาดเป็นผู้บริหารร้านค้าปลีกสื่อบันเทิงรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Location Services

Contact us

Tel : 02-716-2233

Fax : 02-718-7026