ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1. Warehouse Manager

ความรับผิดชอบ

 • - วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ
 • - ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า – เบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินให้มีความถูกต้องและเป็นระบบ รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป
 • - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการรายงานปริมาณพื้นที่จัดเก็บคงเหลือ รวมถึงแจ้งเตือนในกรณีที่พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ
 • - กำกับการดูแลและบริหารงานจัดส่ง (Outsource) ทั้งในส่วนของการวางแผนการจัดส่ง การคัดเลือกบริษัทขนส่ง และการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่เกิดขึ้น
 • - ประเมินผลผู้รับเหมาขนส่ง พร้อมแนะนำการแก้ไข พัฒนา หรือนำข้อมูลไปพิจารณาการต่อสัญญา
 • - กำกับดูแล และแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน
 • - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร
 • - วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีดูแล และควบคุมร้านค้า, สินค้า และพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้

คุณสมบัติ

 • - ไม่จำกัดเพศ
 • - อายุระหว่าง 30 – 40 ปี
 • - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (สาขาLogistic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • - ผ่านการบริหารคลังสินค้าจากธุรกิจ Retail Business (ธุรกิจค้าปลีก)ที่มีสาขามากกว่า 200 สาขา
 • - ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานคลังสินค้า และจัดส่ง (DC) จากธุรกิจ Retail Business (ธุรกิจค้าปลีก)ที่มีสาขามากกว่า 200 สาขาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • - มีความรู้ทางด้านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และ ระบบการจัดเก็บ จัดส่งสินค้า (DC) จากธุรกิจ Retail Business (ธุรกิจค้าปลีก)ที่มีสาขามากกว่า 200 สาขา
 • - มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมการบริหารจัดสต็อก

 

2. Area Manager

ความรับผิดชอบ

 • - กำกับดูแลการบริหารและควบคุมแนวทางการขายสินค้าและบริการ
 • - ประมาณการยอดขาย เพื่อนำมากำหนดเป้ายอดขาย รวมถึงแบ่งเป้าหมายการขายของแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนติดตามผลการขาย
 • - ควบคุมและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด วิเคราะห์ข้อมูลของตลาดและคู่แข่งขัน เพื่อพัฒนาและขยายฐานลูกค้า 
 • - กำกับดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • - พัฒนาระบบการปฏิบัติการรวมถึงกระบวนการในการทำงานของหน้าร้านและสาขา
 • - ควบคุมดูแลภาพลักษณ์ การจัดตกแต่ง ของหน้าร้านและสาขา
 • - การบริหารบุคลากรในทีมงาน
 • - บริหารงบประมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขา
 • - วางแผนป้องกันการสูญหายของสินค้าและความเสียหายอื่นๆ
 • - ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
 • - สนับสนุนการทำงานรวมถึงให้คำปรึกษา และควบคุมการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับทีมงาน
 • - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆในองค์กรรับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้

คุณสมบัติ

 • - ไม่จำกัดเพศ
 • - อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, ขาย, บริหารธุรกิจ (ค้าปลีก)
 • - มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหาร การจัดการค้าปลีก (Retail) ไม่ต่ำกว่า 4-5 ปี
 • - มีประสบการณ์การทำงานในระดับบริหาร และการจัดการมาไม่ต่ำกว่า 4-5 ปี
 • - มีรถยนต์เป็นของตนเอง

 

3. เจ้าหน้าที่บัญชี

ความรับผิดชอบ

 • - จัดทำรายงานบัญชี และภาษีอากร บันทึกบัญชีด้านรับ และจ่ายในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานบัญชี และดำเนินการเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด
 • - ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร จำนวนเงิน และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อลงบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง
 • - มีความรู้ความสามารถด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี (Sage Accpac ) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเป็น Admin ในการดูแลระบบโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี และดึงรายงานจากโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหารได้ 
 • - บันทึกบัญชี ตั้งหนี้ ปิดบัญชี และตรวจสอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
 • - ตรวจสอบ และจัดทำรายงานทางด้านการบันทึกบัญชีด้านรับ และจ่ายได้อย่างถูกต้อง เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
 • - ชี้แจ้ง ให้ข้อมูล หรือประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงานด้วยความเป็นมิตร
 • - เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • - เพศหญิง
 • - อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 • - วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. – ปริญญาตรี (สาขาการบัญชีเท่านั้น)
 • - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้ในระดับดี (โดยเฉพาะ Excel)
 • - มีความละเอียดรอบครอบ, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน, มีความซื่อสัตย์
 • - มีประสบการณ์ด้านบัญชี-ภาษีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4. ผู้จัดการสาขา

ความรับผิดชอบ

 • - ดูแล และควบคุมร้านค้า, สินค้า และพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้
 • - รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้
 • - ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน
 • - เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ Lotus

คุณสมบัติ

 • - ไม่จำกัดเพศ
 • - อายุระหว่าง 24 – 30 ปี
 • - วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 – ปริญญาตรี
 • - มีประสบการณ์งานด้านผู้จัดการสาขาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • - สามารถปฏิบัติงานตามเวลาเปิด - ปิดห้างได้ และปฎิบัติงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ได้
 • - สามารถใช้ Computer ในงานขายได้
 • - สามารถหาผู้ค้ำประกันการทำงานได้

 

5. พนักงานสาขา

ความรับผิดชอบ

 • - ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า
 • - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี
 • - รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้
 • - ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน
 • - ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ Lotus

คุณสมบัติ

 • - ไม่จำกัดเพศ
 • - อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
 • - วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 – ปริญญาตรี
 • - มีทักษะ ความสามารถในการสื่อสาร และนำเสนอขายได้
 • - สามารถปฏิบัติงานตามเวลาเปิด - ปิดห้างได้ และปฎิบัติงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ได้
 • - สามารถใช้ Computer ในงานขายได้
 • - สามารถหาผู้ค้ำประกันการทำงานได้

Component ImageComponents are larger extensions that produce the major content for your site. Each component has one or more "views" that control how content is displayed. In the Joomla administrator there are additional extensions such as Menus, Redirection, and the extension managers.

The content component (com_content) is what you use to write articles. It is extremely flexible and has the largest number of built in views. Articles can be created and edited from the front end, making content the easiest component to use to create your site content. Help

The contact component provides a way to provide contact forms and information for your site or to create a complex directory that can be used for many different purposes. Help

Joomla! 2.5 offers two search options.

The Basic Search component provides basic search functionality for the information contained in your core components. Many extensions can also be searched by the search component. Help

The Smart Search component offers searching similar to that found in major search engines. Smart Search is disabled by default. If you choose to enable it you will need to take several steps. First, enable the Smart Search Plugin in the plugin manager. Then, if you are using the Basic Search Module replace it with the Smart Search Module. Finally, if you have already created content, go to the Smart Search component in your site administrator and click the Index icon. Once indexing of your content is complete, Smart Search will be ready to use. Help.

News Feeds (com_newsfeeds) provides a way to organize and present news feeds. News feeds are a way that you present information from another site on your site. For example, the joomla.org website has numerous feeds that you can incorporate on your site. You an use menus to present a single feed, a list of feeds in a category, or a list of all feed categories. Help

The users extension lets your site visitors register, login and logout, change their passwords and other information, and recover lost passwords. In the administrator it allows you to create, block and manage users and create user groups and access levels. Help

Please note that some of the user views will not display if you are not logged-in to the site.

Weblinks (com_weblinks) is a component that provides a structured way to organize external links and present them in a visually attractive, consistent and informative way. Help

All components are also used in the administrator area of your website. In addition to the ones listed here, there are components in the administrator that do not have direct front end displays, but do help shape your site. The most important ones for most users are

 • Media Manager
 • Extensions Manager
 • Menu Manager
 • Global Configuration
 • Banners
 • Redirect

 

Media Manager

The media manager component lets you upload and insert images into content throughout your site. Optionally, you can enable the flash uploader which will allow you to to upload multiple images. Help


Extensions Manager

The extensions manager lets you install, update, uninstall and manage all of your extensions. The extensions manager has been extensively redesigned, although the core install and uninstall functionality remains the same as in Joomla! 1.5. Help


Menu Manager

The menu manager lets you create the menus you see displayed on your site. It also allows you to assign modules and template styles to specific menu links. Help


Global Configuration

The global configuration is where the site administrator configures things such as whether search engine friendly urls are enabled, the site meta data (descriptive text used by search engines and indexers) and other functions. For many beginning users simply leaving the settings on default is a good way to begin, although when your site is ready for the public you will want to change the meta data to match its content. Help


Banners

The banners component provides a simple way to display a rotating image in a module and, if you wish to have advertising, a way to track the number of times an image is viewed and clicked. HelpRedirect

The redirect component is used to manage broken links that produce Page Not Found (404) errors. If enabled it will allow you to redirect broken links to specific pages. It can also be used to manage migration related URL changes. Help

About us

บริษัท DNA2002 จำกัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทจัดจำหน่าย CD, VCD, MP3, DVD, Blu-Ray ภาพยนตร์และเพลง มีสาขากว่า 400 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์ DNA รวมถึงร้านร่วมบริการและใน Lotus Express อีกกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานที่มีคุณภาพกว่า 800 ชีวิต และพร้อมที่จะเป็นผู้นำทางการตลาดเป็นผู้บริหารร้านค้าปลีกสื่อบันเทิงรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Location Services

Contact us

Tel : 02-716-2233

Fax : 02-718-7026