ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1. Warehouse Manager

ความรับผิดชอบ

 • - วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ
 • - ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า – เบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินให้มีความถูกต้องและเป็นระบบ รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป
 • - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการรายงานปริมาณพื้นที่จัดเก็บคงเหลือ รวมถึงแจ้งเตือนในกรณีที่พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ
 • - กำกับการดูแลและบริหารงานจัดส่ง (Outsource) ทั้งในส่วนของการวางแผนการจัดส่ง การคัดเลือกบริษัทขนส่ง และการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่เกิดขึ้น
 • - ประเมินผลผู้รับเหมาขนส่ง พร้อมแนะนำการแก้ไข พัฒนา หรือนำข้อมูลไปพิจารณาการต่อสัญญา
 • - กำกับดูแล และแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน
 • - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร
 • - วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีดูแล และควบคุมร้านค้า, สินค้า และพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้

คุณสมบัติ

 • - ไม่จำกัดเพศ
 • - อายุระหว่าง 30 – 40 ปี
 • - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (สาขาLogistic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • - ผ่านการบริหารคลังสินค้าจากธุรกิจ Retail Business (ธุรกิจค้าปลีก)ที่มีสาขามากกว่า 200 สาขา
 • - ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานคลังสินค้า และจัดส่ง (DC) จากธุรกิจ Retail Business (ธุรกิจค้าปลีก)ที่มีสาขามากกว่า 200 สาขาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • - มีความรู้ทางด้านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และ ระบบการจัดเก็บ จัดส่งสินค้า (DC) จากธุรกิจ Retail Business (ธุรกิจค้าปลีก)ที่มีสาขามากกว่า 200 สาขา
 • - มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมการบริหารจัดสต็อก

 

2. Area Manager

ความรับผิดชอบ

 • - กำกับดูแลการบริหารและควบคุมแนวทางการขายสินค้าและบริการ
 • - ประมาณการยอดขาย เพื่อนำมากำหนดเป้ายอดขาย รวมถึงแบ่งเป้าหมายการขายของแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนติดตามผลการขาย
 • - ควบคุมและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด วิเคราะห์ข้อมูลของตลาดและคู่แข่งขัน เพื่อพัฒนาและขยายฐานลูกค้า 
 • - กำกับดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • - พัฒนาระบบการปฏิบัติการรวมถึงกระบวนการในการทำงานของหน้าร้านและสาขา
 • - ควบคุมดูแลภาพลักษณ์ การจัดตกแต่ง ของหน้าร้านและสาขา
 • - การบริหารบุคลากรในทีมงาน
 • - บริหารงบประมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขา
 • - วางแผนป้องกันการสูญหายของสินค้าและความเสียหายอื่นๆ
 • - ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
 • - สนับสนุนการทำงานรวมถึงให้คำปรึกษา และควบคุมการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับทีมงาน
 • - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆในองค์กรรับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้

คุณสมบัติ

 • - ไม่จำกัดเพศ
 • - อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, ขาย, บริหารธุรกิจ (ค้าปลีก)
 • - มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหาร การจัดการค้าปลีก (Retail) ไม่ต่ำกว่า 4-5 ปี
 • - มีประสบการณ์การทำงานในระดับบริหาร และการจัดการมาไม่ต่ำกว่า 4-5 ปี
 • - มีรถยนต์เป็นของตนเอง

 

3. เจ้าหน้าที่บัญชี

ความรับผิดชอบ

 • - จัดทำรายงานบัญชี และภาษีอากร บันทึกบัญชีด้านรับ และจ่ายในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานบัญชี และดำเนินการเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด
 • - ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร จำนวนเงิน และรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อลงบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง
 • - มีความรู้ความสามารถด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี (Sage Accpac ) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเป็น Admin ในการดูแลระบบโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี และดึงรายงานจากโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหารได้ 
 • - บันทึกบัญชี ตั้งหนี้ ปิดบัญชี และตรวจสอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
 • - ตรวจสอบ และจัดทำรายงานทางด้านการบันทึกบัญชีด้านรับ และจ่ายได้อย่างถูกต้อง เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
 • - ชี้แจ้ง ให้ข้อมูล หรือประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงานด้วยความเป็นมิตร
 • - เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • - เพศหญิง
 • - อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 • - วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. – ปริญญาตรี (สาขาการบัญชีเท่านั้น)
 • - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้ในระดับดี (โดยเฉพาะ Excel)
 • - มีความละเอียดรอบครอบ, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน, มีความซื่อสัตย์
 • - มีประสบการณ์ด้านบัญชี-ภาษีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4. ผู้จัดการสาขา

ความรับผิดชอบ

 • - ดูแล และควบคุมร้านค้า, สินค้า และพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้
 • - รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้
 • - ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน
 • - เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ Lotus

คุณสมบัติ

 • - ไม่จำกัดเพศ
 • - อายุระหว่าง 24 – 30 ปี
 • - วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 – ปริญญาตรี
 • - มีประสบการณ์งานด้านผู้จัดการสาขาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • - สามารถปฏิบัติงานตามเวลาเปิด - ปิดห้างได้ และปฎิบัติงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ได้
 • - สามารถใช้ Computer ในงานขายได้
 • - สามารถหาผู้ค้ำประกันการทำงานได้

 

5. พนักงานสาขา

ความรับผิดชอบ

 • - ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า
 • - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี
 • - รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้
 • - ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน
 • - ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ Lotus

คุณสมบัติ

 • - ไม่จำกัดเพศ
 • - อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
 • - วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 – ปริญญาตรี
 • - มีทักษะ ความสามารถในการสื่อสาร และนำเสนอขายได้
 • - สามารถปฏิบัติงานตามเวลาเปิด - ปิดห้างได้ และปฎิบัติงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ได้
 • - สามารถใช้ Computer ในงานขายได้
 • - สามารถหาผู้ค้ำประกันการทำงานได้

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.

About us

บริษัท DNA2002 จำกัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทจัดจำหน่าย CD, VCD, MP3, DVD, Blu-Ray ภาพยนตร์และเพลง มีสาขากว่า 400 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์ DNA รวมถึงร้านร่วมบริการและใน Lotus Express อีกกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานที่มีคุณภาพกว่า 800 ชีวิต และพร้อมที่จะเป็นผู้นำทางการตลาดเป็นผู้บริหารร้านค้าปลีกสื่อบันเทิงรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Location Services

Contact us

Tel : 02-716-2233

Fax : 02-718-7026